Skip Navigation Linksהעבודה הכתובה - העסקת בני נוער
סיפור מסגרת וגזירת בעיה   סקירת ספרות   כלים לאיסוף ממצאים וניתוח   פתרון ותוצר   העבודה הכתובה

מבנה העבודה הכתובה שתגיש הקבוצה בתום מטלת הביצוע:
1. פרק ראשון - מבוא
2. פרק שני - סקירת ספרות : בדיקה עיונית
3. פרק שלישי - איסוף נתונים מהשטח: בדיקה מעשית
4. פרק רביעי - דיון- סיכום והסקת מסקנות
5. פרק חמישי - הצעת פתרון
6. פרק שישי - התוצר - הדרך שנבחרה ליישום הפתרון המוצע
7. פרק שביעי - יומן אישי המתעד את הלמידה ודפי משוב אישיים וקבוצתייםמבנה העבודה הכתובה שתגיש הקבוצה בתום מטלת הביצוע:
i. עמוד שער
ii. תוכן עניינים

1. פרק ראשון - מבוא :
    א. תקציר סיפור המסגרת
    ב. הצגת הקושי והבעיה האזרחית הנבדקת

2. פרק שני - סקירת ספרות : בדיקה עיונית
    א. בדיקת הרקע לבעיה, מושגי מפתח וגורמים בעלי עניין
    ב. ניסוח ממוקד של הבעיה הנבדקת לאור ממצאי הסקירה
    ג. רפלקציה על תהליך העבודה האישי והקבוצתי עד שלב זה1

3. פרק שלישי - איסוף נתונים מהשטח: בדיקה מעשית
    א. תכנון מהלך איסוף הנתונים מהשטח הנבדק
    ב. הצגת הממצאים

4. פרק רביעי - דיון- סיכום והסקת מסקנות

5 . פרק חמישי - הצעת פתרון

6. פרק שישי - התוצר - הדרך שנבחרה ליישום הפתרון המוצע

7. פרק שביעי - יומן אישי המתעד את הלמידה ודפי משוב אישיים וקבוצתיים
 • רשימה ביבליוגרפית
 • נספחים:
      א. טופס ריק של כלי החקר
      ב. הממצאים הגולמיים שהתקבלו בבדיקת השטח (הראיונות, השאלונים, התצפיות).
      ג. מחוון
      ד. דף תכנון ומעקב מלא וחתום
להלן פירוט כל אחד מהמרכיבים של העבודה הכתובה:

i. עמוד שער:
 • בדף השער יש לכלול את: נושא העבודה, שמות הכותבים, שם בית-הספר, שם המנחה ותאריך ההגשה
 • בנושא העבודה יש להציג את הבעיה הנבדקת שנגזרה מהבעיה שהוצגה בסיפור המסגרת.
ii. תוכן העניינים:
 • פירוט ראשי הפרקים לפי סדר הופעתם בעבודה ומספרי עמודים.
1. מבוא:
מטרת המבוא להציג בפני הקורא את עיקרי העבודה. במבוא יש להציג את סיפור המסגרת, את הקושי שאותו בחרה הקבוצה לבדוק הנגזר מסיפור המסגרת ואת הקשר של קושי זה למרחב האזרחי ולמקצוע האזרחות.
 • ניתן בשלב זה לנסח בעיה כללית ולמקדה לאחר שלב סקירת הספרות
2. סקירת ספרות: בדיקה עיונית
 • בסקירת הספרות יש להתבסס לפחות על 2-3 מקורות מגוונים עדכניים הסוקרים את הנושא מהיבטים שונים לצורך הבנת מורכבות הבעיה (המקורות הם בנוסף לספר הלימוד).
 • יש להבהיר כיצד סקירת הספרות תורמת להבנת הבעיה הנבדקת.
 • מיזוג המידע המעובד וסיכומו
 • ניסוח ממוקד של הבעיה הנבדקת לאור ממצאי הסקירה.
 • רפלקציה (הצעה חלופית שלי- התבוננות/ הסתכלות מעמיקה במקום רפלקציה) על תהליך העבודה האישי והקבוצתי
3. איסוף נתונים מהשטח - בדיקה מעשית
 • מתן הסבר על דרך הבדיקה. אם הוחלט לאסוף נתונים מאנשים, יש להגדיר את פרופיל אוכלוסיית הבדיקה, מספר הנבדקים, מין הנבדקים, טווח הגילים ונתונים רלוונטיים נוספים ולהקפיד שכל אלו מתאימים לבעיה הנבדקת.
 • הצגת כלי הבדיקה לאיסוף הנתונים מהשטח: יש להציג את הכלי שבאמצעותו נעשה איסוף הנתונים ולנמק מדוע נבחרו כלי זה ודרך זו לאיסוף הנתונים (שאלון, ריאיון, ניתוח מסמכים או תצפית. נדרש להיעזר בכלי בדיקה אחד). יש לצרף לעבודה בנספחים טופס ריק של כלי הבדיקה שבו נעשה שימוש.
 • הצגת הממצאים - יש להציג את הנתונים חזותית או מילולית וניתן לצרף לוחות וגרפים מסכמים.
4. דיון - סיכום והסקת מסקנות
 • עיבוד הממצאים.
 • התייחסות ביקורתית בדו"ח לנקודות המרכזיות שעלו בבדיקה העיונית ובבדיקה המעשית.
 • כתיבת המסקנות בצורת טיעון והנמקה על פי ממצאי הבדיקה – הן ממצאי סקירת הספרות הן ממצאי הבדיקה בשטח.
 • ניסוח פסקה מחברת בין שלב הבדיקה, הממצאים והמסקנה לבין השלב הבא של הצעת פתרון.
5. הצעת פתרון
 • הסבר בנוגע לפתרונות האפשריים הנובעים מעיבוד הממצאים והסר המסקנות שאליהן הגיעו חברי הקבוצה.
 • בחירת הפתרון המועדף והנמקה המפרטת מדוע הפתרון הנבחר עדיף על הפתרונות האחרים.
6. התוצר - הדרך שנבחרה ליישום הפתרון המוצע
 • בתוצר יוצגו בתמציתיות ובצורה משכנעת: הבעיה שנבדקה, דרך הבדיקה, המסקנות והפתרון הרצוי.
 • הצגת התוצר שבאמצעותו יועבר רעיון הפתרון וציון הגורם שאליו הוא מופנה.
 • נימוק הבחירה בתוצר המוצע.
 • נימוק הבחירה בגורם שאליו מופנית הצעת הפתרון.
 • העברה בפועל של המסר באמצעות התוצר לגורמים הרלוונטיים [נייר עמדה / מאמר לעיתון – לשלוח למערכות עיתונים לפרסום;
  טיוטת הצעת חוק – לשלוח לחברי הכנסת; עצומה – להחתים את קהל היעד המתאים ולשלוח לגורם הרלוונטי; הפגנה – ארגון ההפגנה לפרטיה (גם אם אין מקיימים אותה בפועל) וכיו"ב.].
7. יומן אישי לתיעוד הלמידה

יומן לכתיבה רפלקטיבית (מתבוננת?) - משוב ורפלקציה:
מה למדתי? ממה נהניתי? מה הייתי עושה אחרת? באילו קשיים נתקלתי במהלך העבודה? איך התגברתי על קשיים אלה? מה למדתי מאחרים? מה עזר לי להבין את הבעיה? מה תרמתי לחברי הקבוצה שלי? איזו דרך נקטתי כדי לשכנע אותם כשהיה צורך בכך? מה הן המסקנות שלי לגבי דרך הלמידה ? ועוד.

בגוף העבודה יינתן ביטוי מרכזי לרפלקציה אחרי סקירת הספרות ולרפלקציה לקראת סיום כתיבת העבודה.
 • ביבליוגרפיה
  רשימה הביבליוגרפית תיכתב על פי סדר הא"ב- שם משפחה של המחבר
  • רישום ספרים:
   שם הסופר/עורך (שם משפחה, שם פרטי), (שנה), שם הספר, שם ההוצאה, מקום ההוצאה, מספרי העמודים או הפרקים בהם נעזרו חברי הקבוצה.
  • כתבי עת:
   שם הכותב (שם משפחה, שם פרטי), (שנת הפרסום), שם המאמר, בתוך: שם כתב העת, הכרך, מספרי העמודים.
  • עיתון:
   שם הכותב (שם משפחה, שם פרטי), "שם המאמר", בתוך: שם העיתון, יום ההופעה, מספר העמוד.
  • כאשר יש התייחסות למקורות אינטרנט יירשם שם האתר והתאריך שבו נשלף המידע.
 • נספחים
  הצגת טופס ריק של כלי הבדיקה לאיסוף נתונים מהשטח (שאלון,ריאיון, תצפית).
  הצגת ריכוז התשובות של כל הנבדקים לכול השאלות. ניתן להציג לוחות, מאמרים, תמונות, תרשימים ועוד.
  מחוון; דף תכנון ומעקב (נספח ב' למפת הדרכים) – מלא וחתום.


1בעבודה הכתובה ניתן להציג את הרפלקציה שלאחר סקירת הספרות במסגרת פרק 7 – יומן אישי.

כלים לעבודה הכתובה
כלי עזר לעבודה הכתובה
כיצד ללמד מיומנויות
הוראה של עבודה כתובה

3 רציונאל מטלת הביצוע
3 חוזרים ונהלים
3 חלופות במטלת ביצוע
3 מטלת ביצוע לדוגמא
3 יוזמות מורים
3 דפי עבודה לתלמיד
3 מחוון הערכה
3 מפת הדרכים, נספחים למפה
3 הוראת המטלה לכיתות מב"ר
3 מיומנויות חשיבה
3 מטלת הביצוע כמטלת הערכה
    באזרחות (אגף תל)
3 הוראה לקראת מטלת ביצוע
3 מדברים על מטלת הביצוע
3 מבחר תוצרים מעבודות תלמידים
3 יוזמות אזרחיות
3 מקום מכאן
3 מכנה משותףעמוד ראשי   |   להיות אזרחים בישראל   |   מאגר מידע   |   קהילת תלמידים   |   קהילת מורים   |   שאל את המומחים   |   וידאו אזרחי

אודות   |   צרו קשר   |   תנאי שימוש באתר   |   הגנה על פרטיות