Skip Navigation Linksמטלת ביצוע

3 רציונאל מטלת הביצוע
3 חוזרים ונהלים
3 חלופות במטלת ביצוע
3 מטלת ביצוע לדוגמא
3 יוזמות מורים
3 דפי עבודה לתלמיד
3 מחוון הערכה
3 מפת הדרכים, נספחים למפה
3 הוראת המטלה לכיתות מב"ר
3 מיומנויות חשיבה
3 מטלת הביצוע כמטלת הערכה
    באזרחות (אגף תל)
3 הוראה לקראת מטלת ביצוע
3 מדברים על מטלת הביצוע
3 מבחר תוצרים מעבודות תלמידים
3 יוזמות אזרחיות
3 מקום מכאן
3 מכנה משותף


כאן נלמד על מאפייני סיפור המסגרת ועל גזירת בעיות והצגתן.
לסיפור מסגרת וגזירת בעיהסקירת הספרות נועדה לבסס ידע בנושא שהתלמידים נדרשים לחקור. הסקירה מכוונת להרחיב את הידע על הבעיה הנבדקת ולכוון לפתרון. לדוגמאות של סקירות ספרות

כתיבת העבודה תעשה בהתאם להנחיות למבנה העבודה הכתובה כפי שפורטו בנספח י"א. נעסוק כאן ביומן הלמידה ובתהליך בדיקת העבודה.היקף העבודה לא יעלה על 12 עמודים
לעבודה הכתובה לדוגמא


נעמוד על מאפיינים של שאלון, ראיון ותצפית. נלמד כיצד לנמק בחירה באחד הכלים בהתאם לבעיה שהוגדרה. נלמד כיצד להסיק מסקנות מן הממצאים שנאספו לקראת כתיבת ניתוח.
לדוגמאות של כלים לאיסוף ממצאים

נציע פתרונות לבעיה שנבדקה ונבחר את הפתרון המועדף. על הפתרון לכוון למעורבות אזרחית. התוצר מהווה התחלת ביצוע של הפתרון המוצע: הצגת הרעיון בפני מי שיוכל לבצעו.
לדוגמאות של פתרונות ותוצריםעמוד ראשי   |   להיות אזרחים בישראל   |   מאגר מידע   |   קהילת תלמידים   |   קהילת מורים   |   שאל את המומחים   |   וידאו אזרחי

אודות   |   צרו קשר   |   תנאי שימוש באתר   |   הגנה על פרטיות